Vriend worden

Felison Brass heeft een sociale functie in de Velsense gemeenschap door muzikale medewerking aan jaarlijkse activiteiten en kleine optredens zoals de koffie concerten; het dorpsfeest en de kienavond. Hiervoor worden kosten gemaakt die nagenoeg allemaal door de vereniging worden gedragen en dit is dan ook alleen mogelijk met de extra gelden van onze sponsors of vrienden.

Vriend of sponsor worden van Felison Brass kan op veel verschillende manieren.

Bijvoorbeeld door het schenken van een eenmalig of jaarlijks geldbedrag. Maar ook het gratis verlenen van een dienst aan onze vereniging of een gift in natura kan voor ons heel waardevol zijn. Maar hoe u ook sponsort, de vereniging zal daar altijd een passende tegenprestatie tegen over stellen.

Bijvoorbeeld kan uw logo geplaatst worden op de website en/ of uw naam en logo kan vermeld worden tijdens concerten.

Wilt u ook sponsor worden van Felison Brass neem dan contact op met ons.

ANBI

Omdat Felison Brass is aangemerkt als een culturele algemeen nut beogende instelling (Culturele ANBI), krijgt u voor de heffing van inkomstenbelasting een extra giftenaftrek: u mag de gift met 25% procent verhogen voor de berekening van de giftenaftrek. Voor deze verhoging geldt een maximum van € 1.250. Het maakt hierbij niet uit of u een gewone gift doet of een periodieke gift of beide.

Door gebruik te maken van de voor Culturele ANBI’s bedoelde fiscale faciliteiten, kost uw gift aan Muziek op Stapel u door de hogere giftenaftrek (aanzienlijk) minder dan het bedrag van uw gift. Voorbeeld: een gift van € 100 kan, afhankelijk van uw situatie, leiden tot een aftrekpost voor de inkomstenbelasting van € 125. Bij een IB-tarief van 52% leidt dat tot een teruggaaf van € 65. Per saldo kost uw gift u dan slechts € 35.
Voor de aftrek van gewone giften geldt een minimumbedrag (drempel) en een maximumbedrag. De verhoging die u krijgt voor de gift aan Muziek op Stapel (maximaal € 1.250) telt niet mee voor de berekening van het maximumbedrag aan aftrekbare giften.

Als uw gift voldoet aan de voorwaarden voor periodieke giften mag u het hele bedrag van de gift inclusief de verhoging (van maximaal € 1.250) aftrekken. Voor periodieke giften geldt geen drempelbedrag of maximumbedrag.

Vanaf 2014 hoeft een periodieke gift niet meer bij de notaris te worden vastgelegd. Een periodieke gift kan ook worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst met Felison Brass. Als u gedurende een periode van minimaal vijf jaar een gift in geld wilt doen, kunt u het onderstaande voorbeeldformulier van de Belastingdienst gebruiken voor vastlegging van de schriftelijke overeenkomst. Ons RSIN (fiscaal nummer) is ………
Voorbeeldformulier Belastingdienst